Gîtes Ferme de la Barrière ©spirograph

Algemene verkoopvoorwaarden

I. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE VESTIGING

Sectie 1
De betrekkingen tussen partijen worden beheerst door deze algemene voorwaarden met uitsluiting van alle andere. Voor alles wat niet uitdrukkelijk bepaald is in de voorwaarden hiervan, is enkel het Belgische recht van toepassing.

Sectie 2
Deze huurovereenkomst is een seizoenshuurcontract. De korte duur van het contract vormt een essentiële voorwaarde zonder welke het contract niet zou zijn gesloten.

Dit contract kan dus niet worden aangemerkt als handelshuur.

De huurder zal zijn hoofdverblijfplaats dus niet vestigen in het gehuurde gebouw, zodat eventuele wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van gezinswoningen niet van toepassing zullen zijn op dit contract.

Sectie 3
Geen reservering van accommodatie is mogelijk zonder voorafgaande betaling van de aanbetaling inbegrepen in dit contract.
De aanbetaling wordt binnen een termijn van maximaal 3 dagen na ontvangst van het contract op rekening BE36 00187992 6381 (GEBABEBB - BNP Paribas Fortis) gestort,

In het geval dat de huurder afziet van het bewonen van de definitief gereserveerde accommodatie, wordt de aanbetaling niet aan hem terugbetaald. De verhuurder is tevens gerechtigd het saldo van de huurprijs van hem te vorderen.

Het saldo van de huur, diverse lasten alsook de huurwaarborg, waarvan de details vermeld staan in artikel 4, moeten verplicht betaald of overhandigd worden aan de verhuurder minstens 15 dagen voor de sleuteloverdracht op rekening BE36 00187992 6381 (GEBABEBB - BNP Paribas Fortis), Indien dit niet het geval is, wordt de huurder geacht afstand te hebben gedaan van de huurovereenkomst.

In geval van een fout, dubbele verhuur of onbeschikbaarheid van de accommodatie als gevolg van een geval van overmacht aan de kant van de verhuurder (de verhuurder zal noch de onvoorspelbaarheid noch de onweerstaanbaarheid van de omstandigheid, of de onmogelijkheid van nakoming van het contract), zal laatstgenoemde het betaalde voorschot terugbetalen, tenzij de partijen een andere accommodatie hebben kunnen overeenkomen. In geval van fout van de verhuurder, is deze aansprakelijk voor een bedrag dat gelijk is aan dat van de borg. In ieder geval kan haar aansprakelijkheid niet verder gaan dan dit bedrag.

Sectie 4
Een huurwaarborg van € 400,00 per accommodatie is vereist (met uitzondering van Le Marronnet-accommodaties waarvoor de huurwaarborg is vastgesteld op € 300,00). Deze huurgarantie is degressief in functie van het aantal accommodaties dat door dezelfde verhuurder voor dezelfde periode wordt gehuurd.

De huurder betaalt de huurwaarborg ten laatste 15 dagen voor zijn aankomst op rekening BE36 00187992 6381 (GEBABEBB - BNP Paribas Fortis),

Sectie 5
De waarborg evenals de voorziening voor kosten zullen worden terugbetaald binnen de twee maanden na het vertrek van de huurder en nadat naar behoren is vastgesteld dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. In het geval dat de verhuurder derden inschakelt voor de berekening van de verbruikskosten of voor de schatting van de schade, kan de voorziene termijn worden verlengd.

Bij gebreke van een ingangsinventaris komen partijen overeen dat deze in perfecte huurstaat verkeren en als zodanig moeten worden ingeleverd. Het feit dat de waarborg of de provisie bij het vertrek van de huurder geheel of gedeeltelijk is terugbetaald, betekent niet dat de huurder is vrijgesteld van vergoeding van de na zijn vertrek geconstateerde schade of van betaling van openstaande facturen.

Elektriciteits- en verwarmingsverbruik zijn de verantwoordelijkheid van de huurder. Elektriciteitsverbruik wordt berekend volgens de indicaties van de meters. Het verwarmingsverbruik wordt forfaitair berekend. Waterverbruik is inbegrepen in de huurprijs.

Het schoonmaken van de accommodatie aan het einde van de huurperiode wordt door verhuurder op kosten van huurder uitgevoerd. Hiervoor wordt hem bij aanvang van de huur een forfaitair bedrag gefactureerd. Hieronder valt ook het schoonmaken van de aan de huurder ter beschikking gestelde lingerie (handdoeken en lakens). De bedden zijn opgemaakt bij aankomst.

Sectie 6
De premie voor de brandverzekering en de familiale verzekering zijn ten laste van de huurder.

Sectie 7
Het is de huurder verboden het gehuurde gebouw geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of de rechten over te dragen aan een derde.

Sectie 8
Items die deel uitmaken van het meubilair kunnen niet worden vervoerd of verplaatst. Indien de huurder, niettegenstaande dit verbod, tijdens zijn verblijf meubelen heeft vervoerd of verplaatst, is hij verplicht deze voor zijn vertrek terug te plaatsen. Een inventarislijst van al het meubilair zal samen met de sleutels van het gebouw aan de huurder worden overhandigd. De huurder dient bij aankomst de juistheid te controleren. Eventuele opmerkingen moeten verplicht binnen vierentwintig uur schriftelijk aan de verhuurder worden meegedeeld.Na deze periode worden deze niet meer in behandeling genomen. Bij beschadiging, breuk of vermissing van voorwerpen in de woonruimte dient huurder verhuurder hiervan direct op de hoogte te stellen en hem schadeloos te stellen.

Het is de huurder verboden de bestemming van de kamers te wijzigen. Het aantal personen dat in het pand mag verblijven, wordt bepaald door het aantal bedden, bij gebreke van een formele overeenkomst op dit punt. De woonruimte kan worden betrokken vanaf 16.00 uur op de eerste dag dat de huur ingaat tot 10.00 uur op de dag waarop deze afloopt. Indien de persoonlijke bezittingen van de huurder zich op dat moment nog in het gehuurde bevonden, zou de verhuurder gemachtigd zijn deze te laten verwijderen en dit zonder aansprakelijk te zijn voor enig verlies of schade. Indien door bijzondere omstandigheden en met toestemming van de verhuurder de woonruimte eerder in bezit wordt genomen dan het overeengekomen tijdstip, kan de voorafgaande schoonmaak van het gehuurde niet worden uitgevoerd.

De huurder moet bij zijn vertrek zorgen voor de algemene netheid van het pand en in het bijzonder ervoor zorgen dat de bezem in elke kamer wordt geveegd en de vuilnisbakken worden geleegd. Blijft hij op dit punt in gebreke, dan worden extra schoonmaakkosten aan hem in rekening gebracht.
Huisdieren zijn niet toegestaan in de accommodaties.

Sectie 9
Alle bijgebouwen (tuin aan de achterkant van het gebouw, vijver, barbecue, parkeerplaats, kinderspelen, enz.) worden op een volledig precaire manier en onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker ter beschikking gesteld van de huurder. De huurder kan hierop geen rechten doen gelden.

Toegang tot de vijver is alleen toegestaan voor kinderen onder begeleiding van een volwassene.

In ieder geval aanvaardt de verhuurder geen enkele verantwoordelijkheid voor welke oorzaak dan ook (ongeval, diefstal, enz.).

Sectie 10
De verhuurder stelt de huurder gratis een kluis ter beschikking om zijn waardevolle spullen in op te bergen als hij dat wenst. De verhuurder wijst echter alle verantwoordelijkheid af in geval van diefstal of beroving.

Sectie 11
De huurder en de verhuurder kiezen domicilie op de respectievelijke adressen vermeld aan het begin van dit contract.

Partijen verplichten zich ertoe elkaar schriftelijk op de hoogte te stellen van elke adreswijziging.

Sectie 12
De betalingsverplichting van de huurder dient te worden gemaakt op het hoofdkantoor van de verhuurder. Het contract wordt, tenzij anders overeengekomen, geacht te zijn gesloten op de maatschappelijke zetel van de verhuurder. Bovendien worden de verplichtingen van de verhuurder uitgevoerd op de maatschappelijke zetel van deze laatste. In geval van een geschil zijn de partijen exclusief bevoegd voor de vrederechter van het kanton Chimay (België), waarbij enkel het Belgische recht van toepassing is op de contractuele betrekkingen.

II. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE VERKOOP VIA DE ORC

1. VOORWERP
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online reserveringen die bij onze vestiging worden gemaakt met behulp van de Regionale Marketing Tool (ORC).
De klant erkent deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. Geen reservering is mogelijk zonder dat de klant zijn akkoord met hen heeft aangegeven.De klant heeft de mogelijkheid deze algemene voorwaarden op te slaan en af te drukken.

2. AANBIEDINGEN
Al onze advertenties, webpagina's of aanbiedingen worden te goeder trouw en op basis van beschikbare gegevens ontwikkeld. Kaarten, foto's en illustraties worden ter informatie aangeboden en zijn niet contractueel. Ze kunnen worden gewijzigd voordat de reservering is voltooid. De klant machtigt ons om evidente materiële fouten te corrigeren in de informatie die we hem meedelen.

3. PRIJS
De prijzen die op het moment van boeking worden weergegeven, vormen de totale prijs van de verkochte dienst, inclusief belastingen, toeslagen en andere kosten. Eventuele toeslagen worden duidelijk aangegeven voordat de reservering voor de dienst wordt gemaakt.

De klant machtigt ons om duidelijke prijsfouten te corrigeren.

4. RESERVERING
De klant kiest de diensten die worden aangeboden op de regionale marketingtool.Hij erkent kennis te hebben genomen van de aard, de bestemming en de boekingsmethoden van de beschikbare diensten op de boekingstool en de nodige en/of aanvullende informatie te hebben gevraagd en verkregen om zijn boeking met volledige kennis van zaken te maken. De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en hun geschiktheid voor zijn behoeften, zodat wij in dit opzicht niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. De reservering wordt geacht te zijn aanvaard door de klant aan het einde van het reserveringsproces.

5. RESERVERINGSPROCES
Reserveringen door de klant worden gemaakt via het gedematerialiseerde reserveringsformulier dat online toegankelijk is op de reserveringstool. De reservering wordt geacht te zijn gemaakt na ontvangst van de reserveringsvoucher. De klant stemt ermee in om voorafgaand aan elke reservering alle informatie in te vullen die nodig is voor de reservering. De klant verklaart de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verzonden informatie.Zodra de definitieve keuze van de te reserveren diensten is gemaakt, omvat de reserveringsprocedure tot validatie de volgende stappen: invoer van de bankkaart in geval van een garantie- of vooruitbetalingsverzoek, raadpleging en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden met betrekking tot de dienst(en) en ten slotte de validatie van de reservering door de klant.

6. BEVESTIGING VAN ONTVANGST VAN DE RESERVERING
De reserveringstool bevestigt de ontvangst van de reservering van de klant en bevestigt deze door onverwijld een e-mail te sturen. De bevestiging van de reservering per e-mail geeft een samenvatting van het contractaanbod, de gereserveerde diensten, de prijzen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het geselecteerde tarief, aanvaard door de klant, de datum van de gemaakte reservering en het adres van de vestiging. waar de klant zijn klachten kan indienen.

7. HERROEPINGSRECHT
Er wordt aan herinnerd dat, in overeenstemming met artikel VI.53 van het Wetboek van economisch recht, indien het contract voorziet in een bepaalde datum of periode van uitvoering, heeft de klant niet het recht om zich terug te trekken in geval van een reservering:
- accommodatie anders dan voor bewoning (bijvoorbeeld vakantieverblijf),
- vervoer,
- autoverhuur,
- catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding.

8. RESPECT VAN PRIVACY
Wij verzamelen uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) (""AVG"").

De persoonsgegevens die u ons verstrekt zijn noodzakelijk voor de verwerking van uw reservering en zijn essentieel voor het beheer en de levering van de diensten (artikel 6.1.b van voornoemd Reglement). Voor deze doeleinden kunnen uw gegevens dus worden overgedragen aan onze partners, waaronder met name Elloha.com die de boekingstool beheert, online betalingsdienstaanbieders, dienstverleners gevestigd in derde landen.Met name bij online betalingen moeten de bankgegevens van de klant door de betalingsdienstaanbieder worden doorgegeven aan de bank van het etablissement, voor de uitvoering van het reserveringscontract. We maken alleen gebruik van partners die een beschermingsniveau garanderen in overeenstemming met de principes die zijn vastgelegd in de AVG.

Met uw toestemming kunnen uw gegevens ook door ons worden gebruikt om u onze promotionele of commerciële aanbiedingen te sturen, per e-mail of per post.

Wij bewaren uw gegevens gedurende een periode van 3 jaar na het laatste contact (e-mail, reservatie, enz.).

Als persoon wiens gegevens worden verzameld, hebt u recht op toegang, rectificatie, verwijdering van uw gegevens, evenals een recht van verzet tegen het verzamelen van uw gegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door ons een e-mail te sturen, met vermelding van uw naam, voornaam en adres, evenals het onderwerp van uw correspondentie.

Uw klachten met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens kunt u richten aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit.