Gîtes Ferme de la Barrière ©spirograph

Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1

De relaties tussen partijen worden geregeld door huidige algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere. Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden is bepaald, is de Belgische wet van toepassing.Artikel 2

Huidige huurovereenkomst is een seizoenhuurcontract. De korte duur van het contract is een basisvoorwaarde om het contract daadwerkelijk af te sluiten.

Zodoende kan huidig contract niet als een handelshuurovereenkomst worden beschouwd.

De huurder zal dus zijn hoofdverblijf niet vestigen in het gehuurde gebouw, zodanig dat de eventuele wettelijke bepalingen in verband met de bescherming van de gezinswoning niet van toepassing zijn op dit contract.

Artikel 3

Er is geen enkele boeking van logies mogelijk zonder de voorafgaande betaling van het voorschot dat in huidig contract bepaald wordt.

Zo de huurder ervan zou afzien om het definitief geboekte logies te bezetten, zal het voorschot hem niet worden terugbetaald. De verhuurder zal trouwens het recht hebben om het saldo van de huurprijs van hem te vorderen.

Het saldo van de huurprijs, de diverse kosten en ook de huurwaarborg waarvan de details opgenomen zijn in Artikel 4, moeten verplicht gestort zijn aan de verhuurder, minstens 15 dagen voor de overhandiging van de sleutels. Zo niet, zal de huurder geacht zijn te hebben afgezien van de huur.

In het geval van een fout, dubbele verhuring of onbeschikbaarheid van het logies wegens overmacht uit hoofde van de verhuurder (de verhuurder moet noch de onvoorzienbaarheid noch de onweerstaanbaarheid van de omstandigheid, noch de onmogelijkheid om het contract uit te voeren, aantonen), zal deze het betaalde voorschot terugbetalen, behalve wanneer partijen een overeenkomst voor een ander logies bereikten. Bij fout van de verhuurder zal deze een bedrag verschuldigd zijn dat minstens gelijk is aan het voorschot. Hij kan in ieder geval niet aansprakelijk worden gesteld voor een hoger bedrag dan dit.Artikel 4

Er wordt een huurwaarborg van 300,00 € per logies gevraagd (behalve voor het logies Le Marronnet waarvoor de huurwaarborg 150,00 € bedraagt).Artikel 5

De waarborg en de voorziening voor de kosten worden binnen de twee maanden na het vertrek van de huurder terugbetaald en nadat behoorlijk werd vastgesteld dat de huurder al zijn verplichtingen nagekomen is. In het geval de verhuurder een beroep moet doen op derden om de verbruikskosten te berekenen of om de schade te schatten, kan de vastgelegde termijn verlengd worden.

Bij gebrek aan een aanvangsinventaris komen de partijen overeen dat de ruimtes in perfecte huurstaat zijn en dus als dusdanig moeten teruggegeven worden. Het feit dat de waarborg of de voorziening volledig of gedeeltelijk werd terugbetaald bij het vertrek van de huurder, kan niet betekenen dat de huurder ontslagen is van de vergoeding van de vastgestelde schade na zijn vertrek, noch van de betaling van onbetaalde facturen.

Het elektriciteitsverbruik en de verwarming zijn ten laste van de huurder, behalve bij andersluidende bepaling. Het elektriciteitsverbruik wordt berekend op basis van de metergegevens. Het verwarmingsverbruik wordt forfaitair berekend. Het waterverbruik is inbegrepen in de huurprijs.

De schoonmaak van het logies na de huurperiode gebeurt door de verhuurder op kosten van de huurder. Er wordt deze een forfait daarvoor aangerekend in het begin van de huurperiode. Dit omvat ook de reiniging van het linnengoed (lakens en handdoeken) dat de huurder ter beschikking gesteld wordt.Artikel 6

De premie voor de brandverzekering en de familiale verzekering is ten laste van de huurder.Artikel 7

Het is de huurder verboden om het gehuurde pand volledig of deels onder te verhuren of er de rechten op aan derden over te dragen.

Artikel 8

De voorwerpen die tot het meubilair behoren, mogen niet vervoerd noch verplaatst worden. Zo de huurder niettegenstaande dit verbod tijdens zijn verblijf toch meubilair heeft vervoerd of verplaatst, zal hij ertoe gehouden zijn om dit voor zijn vertrek weer op zijn oorspronkelijke plaats te zetten. Er wordt samen met de sleutels van het gebouw een inventaris van alle meubilair overhandigd aan de huurder. De huurder dient meteen bij aankomst na te gaan of de inventaris klopt. Alle eventuele opmerkingen moeten verplicht binnen de vierentwintig uur schriftelijk gemeld worden aan de verhuurder. Na deze termijn wordt geen rekening meer gehouden met deze opmerkingen. Bij schade, verlies of breuk van voorwerpen die zich in het logies bevinden, moet de huurder de verhuurder onmiddellijk waarschuwen en vergoeden.

Het is de huurder verboden om de bestemming van de vertrekken te wijzigen. Het aantal toegelaten personen dat in het logies mag overnachten, wordt bepaald door het aantal bedden, zo er geen formeel akkoord over dit punt is. Het logies kan in gebruik genomen worden vanaf 16 uur van de eerste dag waarop de huur ingaat, tot 10 uur van de dag waarop ze verstrijkt. Als er zich op dat ogenblik nog persoonlijke bezittingen van de huurder in het logies bevinden, is het de verhuurder toegestaan om deze te laten verwijderen zonder dat hij aansprakelijk is voor eventueel verlies of eventuele schade. Als de huurder door bijzondere omstandigheden en met toestemming van de verhuurder, bezit zou nemen van het logies alvorens de overeengekomen huurperiode inging, kan de voorafgaande schoonmaak van de ruimtes niet worden uitgevoerd.

De huurder moet zich bij zijn vertrek vergewissen van de algemene netheid van de ruimtes en er onder meer op toezien om te stofzuigen in elke kamer en om de vuilnisbakken leeg te makken. Als hij op dit punt in gebreke blijft, zullen er hem bijkomende schoonmaakkosten worden aangerekend

Behoudens schriftelijke toestemming zijn er geen dieren toegelaten in het logies.Artikel 9

Alle bijhorigheden (tuin achter het gebouw, vijver, barbecue, parking, kinderspelen, …) worden volledig tijdelijk ter beschikking van de huurder gesteld, onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. De huurder kan er geen enkel recht op doen gelden. De toegang tot de vijver voor kinderen is enkel toegestaan voor zover ze begeleid zijn door een volwassene.

In elke veronderstelling zal de verhuurder geen enkele verantwoordelijkheid op zich nemen voor welk voorval ook (ongeval, diefstal, enz.).Artikel 10

De verhuurder zal de huurder gratis een kluis ter beschikking stellen, om er desgewenst waardevolle voorwerpen in op te bergen. De verhuurder is echter in geen geval aansprakelijk in het geval van diefstal of inbraak.Artikel 11

De huurder en de verhuurder kiezen woonplaats op de respectieve adressen die in het begin van dit contract opgenomen zijn.

De partijen verbinden er zich toe om elkaar schriftelijk elke adreswijziging te melden.Artikel 12

De huurder is verplicht om zijn betaling uit te voeren op de maatschappelijke zetel van de verhuurder. Het contract is geacht te zijn afgesloten, behoudens tegenstrijdige bepaling, op de maatschappelijke zetel van de verhuurder. Bovendien worden de verplichtingen van de verhuurder uitgevoerd op diens maatschappelijke zetel. Bij geschillen duiden de partijen uitsluitend het Vredegerecht van het kanton van Chimay (België) aan, gezien enkel het Belgisch recht van toepassing is op de contractuele relaties.